Winkelwagen 0

Er zijn geen producten meer te koop

Voeg bestelnotities toe
Subtotaal Gratis
Verzending, belastingen en kortingscodes worden berekend bij het afrekenen

Algemene Voorwaarden


Invoering:

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Wanneer u gebruik maakt van onze Website of een bestelling plaatst via onze Website, zijn deze Algemene Voorwaarden altijd van toepassing en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig door. Wij raden u tevens aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment kunt raadplegen.

Definities:

Igor & James: gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer, handelend onder de naam Igor & James.
Website: de Website van Igor & James, te vinden op www.igorjames.com en al haar subdomeinen.
Klant: de natuurlijke persoon of onderneming die met Igor & James een overeenkomst aangaat en/of geregistreerd is op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Igor & James en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Igor & James zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de Klant in zijn bestelling, bevestiging of enige andere mededeling waarin wordt beweerd dat hij de Algemene Voorwaarden aanvaardt, bepalingen opneemt die afwijken van of niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, zullen dergelijke bepalingen voor Igor & James slechts bindend zijn indien en voor zover Igor & James deze schriftelijk heeft aanvaard.

1.3. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn,
Bij onverenigbare algemene voorwaarden kan de Klant zich steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle prijzen vermeld op de Website en in andere materialen afkomstig van Igor & James zijn inclusief belastingen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld
anders op de website. De verzendkosten worden berekend en zijn afhankelijk van het land van verzending. Deze kosten zijn tevens terug te vinden op de Website en worden getoond tijdens het bestelproces.

2.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Igor & James kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere materialen afkomstig van Igor & James zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.3. Igor & James kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen die voortvloeien uit de kwaliteit van de op het beeldscherm weergegeven kleuren.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Klant het aanbod van Igor & James aanvaardt onder de door Igor & James gestelde voorwaarden.

3.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Igor & James onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.
Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat Klant bij het aanvaarden of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Igor & James het recht om nakoming van de verplichtingen van Klant te vorderen totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-inlogmogelijkheid op de Website.

4.2. Tijdens het registratieproces wordt de Klant gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij kan inloggen op de Website. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. De Klant dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden. Igor & James kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat de Klant die inlogt op de Website de partij is die zij beweert te zijn. De Klant is verantwoordelijk en draagt ​​het volledige risico van alle handelingen
en transacties uitgevoerd via de rekening van de Klant.

4.4. Indien Klant weet of reden heeft te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal hij verplicht zijn wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen en/of Igor & James hiervan op de hoogte te stellen, zodat Igor & James gepaste maatregelen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1. Zodra Igor & James de bestelling heeft ontvangen, zal zij de producten onverwijld en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel naar de Klant sturen.

5.2. Igor & James is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3. Afhankelijk van het land bedraagt ​​de leveringstermijn in principe 5 werkdagen. Levering kan, ter beoordeling van Igor & James, op verschillende manieren plaatsvinden.

5.4. Mocht Igor & James de producten niet binnen de afgesproken termijn kunnen leveren, dan zal dat wel gebeuren
de Klant hiervan op de hoogte stellen. De Klant kan in dat geval besluiten óf akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum óf de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. Igor & James adviseert de Klant de producten bij levering te inspecteren en eventuele gebreken binnen bekwame termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Voor verdere details, zie het artikel over garantie en conformiteit.

5.6. De risico’s verbonden aan de producten gaan over op de Klant zodra de producten op het overeengekomen afleveradres zijn afgeleverd.

5.7. Indien het bestelde product niet meer leverbaar is, heeft Igor & James het recht een product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht/retourneren
6.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Zakelijke Klanten hebben derhalve geen herroepingsrecht.

6.2. De Klant heeft het recht de Overeenkomst op afstand met Igor & James binnen 30 dagen na ontvangst van het product, kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat het product door de consument is ontvangen, of door een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerende partij is, of:
• als de levering van een product bestaat uit verschillende leveringen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de Klant meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
6.4. Enkel de directe kosten die gemaakt worden voor de retourzending zijn voor rekening van de Klant. Dit betekent dat de Klant de kosten voor het retourneren van het product zelf zal moeten betalen. De eventuele door de Klant betaalde verzendkosten en de voor het product betaalde aankoopprijs worden bij retournering van de gehele bestelling aan de Klant terugbetaald.
6.5. Tijdens de in lid 1 genoemde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant mag de verpakking niet openen of het product gebruiken tenzij dit nodig is om de aard van de producten, de kenmerken ervan en de werking ervan vast te stellen.

6.6. De Klant is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier waarop hij met het product omgaat op een andere manier dan toegestaan ​​in de wet.

6.7. De Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit artikel door de herroeping (digitaal of in bestelformulier) met inachtneming van de herroepingstermijn te melden aan Igor & James door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. manier. Indien Igor & James het voor de Klant mogelijk maakt om zijn herroeping langs elektronische/digitale weg kenbaar te maken, stuurt Igor & James na ontvangst van een dergelijke verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.

6.8. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) Igor & James. Klant kan het product zonder voorafgaande kennisgeving van herroeping binnen de termijn zoals vermeld in lid 1 het product rechtstreeks naar Igor & James sturen. Klant dient in dat geval een schriftelijke mededeling van herroeping toe te voegen, zoals het modelformulier.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

Igor & Jacobus
Grote Waard 7
2675 BX Honselersdijk - Nederland

6.9. Het eventueel reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, aan de Klant worden terugbetaald. Indien de Klant heeft gekozen voor een dure methode van levering boven de goedkoopste standaardlevering, hoeft Igor & James de bijkomende kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

6.10. Behoudens in de gevallen waarin Igor & James heeft aangeboden het product zelf af te halen, kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.11. Informatie over de toepasselijkheid of niet-toepasselijkheid van een herroepingsrecht en de eventueel vereiste procedure worden ruim voordat de Overeenkomst wordt gesloten duidelijk op de Website geplaatst.

Artikel 7. Betalen/Kortingscodes/Cadeaubonnen
7.1. De Klant zal de aan Igor & James verschuldigde bedragen betalen overeenkomstig de bestelprocedure en eventuele op de Website aangegeven betaalwijzen. Igor & James is vrij elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

7.2. Per bestelling kan slechts één kortingscode worden gebruikt. Igor & James behoudt zich het recht voor om zonder verdere discussie het gebruik van een kortingscode te weigeren of te annuleren

7.3. Zodra een cadeaukaart is uitgegeven, wordt de kaart eigendom van de klant. Cadeaukaarten kunnen niet worden gebruikt bij de aankoop van een andere Cadeaukaart. Igor & James behoudt zich het recht voor om zonder verdere discussie een cadeaubon te weigeren of te annuleren. Cadeaukaarten hebben een geldigheidsduur van 12 maanden en hoeven niet in één keer besteed te worden. Cadeaubonnen zijn alleen geldig op de site waar ze zijn gekocht. Dat wil zeggen dat ww.igorjames.com-cadeaubonaankopen alleen kunnen worden gebruikt in de .com-winkel.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Indien Igor & James een aparte garantie geeft op de producten dan geldt dit, onverminderd het voorgaande, voor alle soorten klanten.

8.2. Igor & James garandeert dat de producten conform zijn aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van binnenkomst. in de Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, staat Igor & James er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Klant Igor & James hiervan binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, op de hoogte te stellen.

8.4. Indien Igor & James de klacht juist acht, zullen de defecte producten in overleg met de Klant worden gerepareerd, vervangen of terugbetaald. Het maximale schadevergoedingsbedrag is, met inachtneming van het Artikel over aansprakelijkheid, gelijk aan de prijs die Klant voor het product heeft betaald.

Artikel 9. Klachtenafhandelingsprocedure
9.1. Indien de Klant klachten heeft in verband met een product (conform het artikel over garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Igor & James, kan hij telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Igor & James zal zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 5 dagen, na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Indien het voor Igor & James nog niet mogelijk is om tegen die tijd een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, zal Igor & James binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht de klacht te zullen beantwoorden. een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van Cliënt.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. Igor & James zal de persoonsgegevens van Klant verwerken in overeenstemming met de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op deze overeenkomst is het recht van het land van vestiging van de webshop van toepassing.

11.2. Voor zover door dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen eventuele geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Igor & James gevestigd is.

11.3. Mocht enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, dan tast dit de geldigheid van de Algemene Voorwaarden als geheel niet aan. Partijen zullen in dat geval één of meer nieuwe bepalingen ter vervanging vaststellen, die de oorspronkelijke bepaling zoveel als op grond van de wet mogelijk is, weerspiegelen.

11.4. Met het begrip ‘schriftelijk’ in deze Algemene Voorwaarden wordt tevens bedoeld communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende vaststaan.

Contact details:
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, dan kunt u per e-mail of brief contact met ons opnemen.

Igor & James®
Grote Waard 7
2675 BX Honselersdijk - Nederland
E-mailadres: info@igorjames.com

BTW-nummer: NL857677846B01
Kamer van Koophandel: 68988575

IBAN: NL92INGB0007773593
Swift/BIC: INGBNL2A

Onze klantenservice: customerservice@igorjames.com